Avís Legal

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS EN ELS BLOG DE WWW.ELTIOVISANTICO.ES

En compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades que vosté facilita en les seccions d’aquest lloc web s’inclouen en un fitxer de dades personals per ser tractats amb les finalitats exclusives de gestionar la participació dels usuaris en el blog. Les consultes es limitaran a assumptes directament relacionats amb el blog. Seran directament descartades i no atesos els comentaris grossers o malintencionats i tots els que no respectin els bons costums.

El registre de menors d’edat de 16 anys no està permès. Si cap registre revelés que l’usuari és menor de 16 anys, EL TIO VISANTICO es reserva el dret d’anul·lar-lo i en qualsevol cas no es fa responsable dels efectes o conseqüències que aquests registres puguin ocasionar. Els pares/tutors d’un menor de 16 anys que hagi emplenat els formularis i participat en un blog sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d’un missatge a la següent adreça de correu electrònic  tiotico14@gmail.com

Amb l’enviament del comentari i les dades personals, l’usuari atorga el seu consentiment perquè EL TIO VISANTICO pugui disposar de les seves dades personals per a les finalitats abans exposades. EL TIO VISANTICO no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades o bé unes dades falses o errònies.

Les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.

La participació en els blogs és de caràcter facultatiu i, en qualsevol moment, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest suposat, l’interessat haurà de dirigir la seva reclamació a tiotico14@gmail.com mitjançant un correu eletrònic i detallant en el mateix les dades que vulguin modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, es retindran amb caràcter general durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades en l’esmentada llei.

Sense perjudici de l’anterior i, al marge del tractament que porti a terme EL TIO VISANTICO, els usuaris saben i coneixen que a causa de la naturalesa dels blogs algunes de les dades dels usuaris –nom, cognoms i comentari–, són publicats i per tant seran accessibles per altres usuaris dels blogs.

EL TIO VISANTICO no és responsable de les conseqüències i efectes que la publicitat d’aquestes dades –inclòs el contingut de la fotografia que els usuaris s’insereixin en els seus perfils de xarxes socials i altra informació personal que l’usuari de forma lliure decideixi donar a conèixer– puguin comportar per a l’usuari, la seva família, amistats i/ o familiars, o a altres terceres persones. La participació en els blogs és totalment voluntària i no és obligatòria. La publicitat de les dades facilitades no està subjecta a cap garantia de confidencialitat, ni del dret a la intimitat, mentre que l’usuari decideix de forma voluntària que siguin públics i que formin part d’un lloc d’Internet en format blog i que fins i tot puguin ser compartits en xarxes socials. En conseqüència, exclusivament l’usuari és responsable de tots els fets, situacions, incidències, problemes, entre d’altres, a mode indicatiu però no limitatiu, que poguessin ocasionar-se arran de la publicació de les dades comunicades pel propi usuari.

SECCIÓ CONTACTE

A la secció “CONTACTE” s’atenen les preguntes i/ o consultes sobre el publicat en el lloc web i es facilita informació complementària sobre algun aspecte concret, pel que vostè escollirà l’adreça de correu electrònic que sigui l’apropiada segons el motiu de la seva consulta.

EL TIO VISANTICO atendrà aquestes peticions, sempre que aquestes estiguin a l’abast de l’entitat, respectin les Condicions Generals d’Ús i no vagin contra l’ordre públic. EL TIO VISANTICO es reserva el dret de no atendre aquelles consultes o de no respondre aquelles preguntes que facin referència a qüestions confidencials o que siguin difamatòries o atemptin contra els drets fonamentals de les persones.

Amb l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça de contacte escollida per vostè, es presumeix el seu consentiment perquè les seves dades personals puguin ser tractades per EL TIO VISANTICO per a la finalitat descrita de cada secció de consulta. EL TIO VISANTICO es compromet a tractar les dades personals respectant les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999 , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre EL TIO VISANTICO no cedirà les seves dades personals a cap tercer.

EL TIO VISANTICO l’informa que vostè pot exercir, sense caràcter retroactiu, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/ o oposició o bé posar fi al seu consentiment de tractament respecte de les dades referides, dirigint-se per escrit mitjançant a través de correu electrònic a tiotico14@gmail.com, motivant la seva sol·licitud i aportant còpia del seu DNI.

Els textos, imatges, sons, animacions, vídeos i la resta de continguts d’aquest website són propietat exclusiva i mundial d’EL TIO VISANTICO, o de tercers que han llicenciat o autoritzat a EL TIO VISANTICO per al seu ús. Tots els logotips,marques, dissenys i textos que apareixen en aquest website formen part dels drets de propietat industrial i intel·lectual registrats per EL TIO VISANTICO, quedant prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública o al públic, posada a disposició del públic, i transformació online i/ o offline sense l’autorització expressa i per escrit d’EL TIO VISANTICO.

Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció, comunicació pública o al públic, posada a disposició del públic i transformació online i/ o offline, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest website sense el previ i exprés consentiment per escrit d’EL TIO VISANTICO, tret que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a EL TIO VISANTICO per la legislació vigent.