Collir fideus amb escala.

Este matí el meu Chusep diu: Yayo ¿Es veritat que els fideus es cullen en escala?
Eixa barbaritat ¿De aon te las tret?
El meu amic Miquel que diu que sa huelo te un abre de fideus i que els cullen en escala.
Jo per no ser menos i pa fardar de huelo li dic: Pues aixo no es res. El meu yayo en la caseta te plantasions de macarrons, astrelletes, lletretes, aspirals i de aspaguetis de colors.
I es que els xiquets de hui en dia tenen falta de mes hores de camp i menos de pleiesteison.
Ale Chusep agarra la escala i anem tu i el yayo a collir un grapat de amvisparos.
Che, i ell dalt de la escaleta i yo tenint cuidao pa que no caiguera hem collit un cabás i dos poals de amvisparos grosos com el puñ i dolsos com larróp.
Después hem collit sebes de un solquet que tinc en el campet.
Sebes groses i dolses mes tendres que la infansia, bonisimes pa ansalá.
Después de asplicarli lo dels fideus diu el meu Chusep:
Entonses lo de la plantasió de gusanitos del huelo de Jonatan ¿també será mentira no yayo?

 

13997974903101399797491054