COM DONAR EL PÉSAME

Son molts els que me envien chistes i anécdotes grasioses, paraules i parrafaes valensianes, per mensage privat. Espere que ho seguiu fent. Huí vull contarvos un chiste que ma fet molta grásia. L’ enviat Lucia Navarro Luna i jo le adaptat un poc fent una historieta.

Resulta que es va morir un amic de mili en Barcelona i Miquel tingué que anar al enterro. Pa no anar asoles li va dir a Paco que anara en ell.

Agarraren el tren en la estasió de Valensia i alla que anaren els dos valensians de la Ribera posats de traje i corbata com requeria la ocasió.

A l’ hora de despedir el dol Miquel diu:

-Paco, que es diu en Barcelona quan dones el pésame?

-Pos no tinc ni puñetera idea Miquel. Pero anem a fer una cosa “allí donde fueres has lo que vieres”. Jo em posaré apegaet al de davant i segons lo que diga ell, diguem mosatros.

Feren mig hora de cola i quant li tocava al de davant diu, ancaranse als familiars del difunt:

-Ho sent-u

I Paco, que anava darrere diu:

-Jo el sent-dos i Miquel el sent-tres.