Huí em cullen les valensies.

Bon dia Cuadrilla. Men vaig pitant al camp que hui em cullen les valensies.
Che quin desacato aso de les taronges.
Me les paguen igual que fa vint anys, tot aixó si arrive a cobrarles, i sen deixen la mitat pa la pelaora.

Redeu pues si no en trovarán de millors en tot el terme. Ya vos contaré com anat la collita.