Pasqua.

Huí es el dia Pasqua i en venen al cap totes les tradisions valensianes: la mona, la sarsa, el flam d’ou, botar a corda on un negro i una negrita a punto de resvalar se cogieron de la manita y se fueron a pasear. Quan Pepito ploraba perquè el cachirulo no li sampinaba. Pepito ara comprenc perqué ploraes. Si que es pa plorar si, si no sanpina el cachirulo.
Segur que tots vosatros eu fet a algú la grasieta de “así em pica así en cou i ahí el trenque un ou”.
Pues la pasqua pasà li vaig mostrar lo de l’ ou a Sidoro el de Madrit.
Li dic en castellano quiere desir ” aquí me pica aquí me escuese y ahí te rompo un huevo”.
Sampa a correr diguent se lo hago a Andreu el catalán.
Ostiaaaaa faltaba dirli que tot aixo es fea en un ou bollit.
Li va fotre una pata a Andreuet ahí vaig als ous que cada volta que eu pense maborrone i tot.
I el cabró de Sidoro li día: No llores Andreu que esto es una tradición valenciana en Pasqua.